Dankoffers

dankoffer

Dankoffers word op verskillende maniere “gebring” deur dankofferkoevertjies (in kerk se voorportaal beskikbaar) in kollektehouers te plaas, deur debietorders of deur internetoorbetalings.

Bankbesonderhede

Naam:  NG Kerk Knysna
Nommer:  404 901 3452
Bank:  ABSA
Takkode:  632005

Verwysing:  Jou voorletters en van. Dui ook aan waarvoor die bydra is.

Persoonlike inbetalings kan ook by die Kerkkantoor gemaak word, of deur middel van SnapScan.

Snapscan